| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Apasumpay

Page history last edited by PBworks 12 years, 9 months ago

Apasumpay

Sugilanon ni Marcel M. Navarra

 

 

SA pagyahat ko pa, nagtindog atubang kanako ang iyang amahan. Ang mga matang nag-ugom og kalayo mitama kanako. Napaso ako sa labihang kainit. Wala makaantos, midungoy ako. Ikaduha na kining kapaso ug labing dako kaysa una. Milamay pag-ayo ang kaul-ol hangtod sa akong kabukogan.

 

Ang una, nakapalangyaw kanako ngadto sa layong dapit diin buot ko na lang unta tudloan ang akong kasingkasing sa paghikalimot kang Fe. Kay gikasilagan ako sa iyang amahan. Unsay akong sala, wala ako masayod. Tungod ba kaha kay kanunay akong hikit-an niya nga mosulod sa ilang tindahan aron pagpalit og sigarilyo, unya makigsulti sa tindera nga mao si Fe, ang iyang anak nga gihigugma ko sa tinuod; ug tungod ba kay unsay ania kanako— ang kakabos ug pagkalahi kanila nga maoy nag-agda sa iyang kasilag… hain niini, naglibog ako.

 

Didto na ako sa layo. Gihibalag ko si Inday, si Ester, si Mira, si Glenda ubp.; mga babayeng dili ikabaligyag sikapat, mga anak sa hamiling banay ug may mga malamatong panagway. Apan nahibulong ako. Sa akong pagkatulog, pukawon ako ni Fe, maoy mohatag kinabuhi sa akong mga damgo. Sa kahilom sa akong pag-usara, makighagwa siya kanako ug makigdula.

 

Ang among mga sulat nahimong taytayan nga mitadlas sa kadagatan ug kawalogan diin, ingon sa damgo, moduaw ako kaniya ug siya kanako ug maghimamat; magsubli pag-awit sa huni sa gugma ug paglig-on sa saad ug panumpa.

 

Nadawat ko, usa ka hapon, sulat gikan kaniya. “Balik kanako, Raul. Ayaw intawon pagdugay. Usa ka adlaw… usa ka ang-ang ngadto sa lubnganan. Dali, dali, dali! Sa makausa pa, ning nagsingabot kong kataposan, hatagi akog usa ka halok, bisan ingnon tang pulonga, silbing handomanan ning himalatyon mong Fe.”

 

Dili ako buot nga hikit-an ko pa ang dagway sa iyang amahan. Nakat-on ako sa pagkasilag kaniya. Dili pa unta panahon. Gisingkamotan ko ang paghikling ning dapit aron ang nagkagidlay kong paglaom mobalik sa kanhing kainit.

 

Niana sa paghimo, hiilhan ako sa iyang amahan ug mosandig ako pagtuo nga magbasol siya sa iyang gibuhat.

 

Apan si Fe nagsangpit kanako sa pakiluoy. Gihipos ko ang akong mga butang ug sa walay pupananghid sa mga binuhat nga buot manag-iya sa akong ngalan, milakaw ako taliwala sa kangitngit sa kagabhion. Unsay akong kahadlokan? Agta kun huramentadong moros nga naghupo sa kapungpongan nga nag-atang sa iyang biktima? Bisan unsa pa, wala, sa labing diyotay, matay-og ang akong galamhan sa kahadlok. Dinha si Fe, nag-iwag kanako ingon nga manulunda.

 

Makapamaol gayod sa paa ang gilay-on gikan sa akong gitrabahoan paingon sa landiganan. Ug ang gidugayon sa panaw paingon sa Sugbo, ug patighulog sa lungsod sa Kabkad, igo gayod makatumpig kakulba ug kahinam ug kalagot ilawom sa dughan.

 

Wala ko tug-ani ang akong ginikanan sa tinuod hinungdan ning akong pag-uli sa dili maong panahon. Nahikurat sila ug sa wala madugay natagbaw sa akong lanses.

 

Mikawat ako paglakaw paingon sa Balangay Santa Teresita diin sulod sa napulo ug walo ka tuig kun labaw, gipangga si Fe sa dakong pagmahal ug pagtahod. Kay siya buotan, kay siya dili mapinigon sa mga higala, kay siya manggibuhaton ug matinagdanon sa mga kabos. Napili siya nga hara sa usa ka higayon— sa kaanyag ba kadto, sa kabuotan kun sa buhat, ang akong kaisipan wala makatultol hain ang tinuod, samtang namaybay ako sa balisbisan sa usa ka balay dili na layo sa ila.

 

Dulom ang gabii apan bisan pa, hisugatan ko karon ug unya ang karaan kong mga higala nga wala makaila kanako. Ubanan ako nila usahay sa ilang panan-aw pagsuhid kinsa ako, apan nalimot na sila sa akong bayhon. Hisiplatan ko si Joe nga nag-akin-akin sa puthawng pasamano sa taytayan; si Lou nga mipalanog og katulogong huni uban sa himalatyong gahob sa kitara; si Tiroy nga miagik-ik sa katistis kaha sa estorya ni Andoy; ug diha usab si Porto nga nagyawyaw sa kataposang estropa sa balak ni Ranudo.

 

Nahinumdom na karon ako sa among panagkuyog-kuyog duha ka tuig kanhi— sa mga kaaginhong abentura nga nahisulat sa panid sa akong dughan nga gilawa-lawaan na hapit sa kalimot.

 

Milabay ako nga wala himatikdi nila. Gikalipay ko kadto aron dili sila mahibulong ug matawo ang yagaw nga hungihong.

 

Unya, miungot ang akong mga tiil ug nahunong ako. Kawhaan ka lakang kapin kun kulang, dinha na ang ilang balay diin sa silong nga gihimong tindahan, nagpundok ang pila ka tawo sa gawas. Nakita ko usa ka pus-onong tawo nga mitungab sa dakong hungot sa tuba samtang ang magtatagay mipagulag usa ka inggit nga talidhay. Liyok paglingkod simpig sa malingin ug diyotay nga talad atubang sa delantirang ganghaan, may nagdamang tulo ka tawo. Usa ning tulo mao si Iyo Mino, ang amahan ni Fe.

 

Giagda ko ang akong mga lakang ug pinayungyong ang kalo nga misabay sa tindahan. Didto sa sulod, dinhay upat kun lima ka tawo nga nagkalingaw og kabildo. Maayong pagkayaka sa lantay nga nagsabak og tulo ka manong tabako, mao si Iya Silya, ang inahan ni Fe.

 

Hain si Fe, nagliraw ang akong mga mata. Wala siya sa sulod sa tindahan. Kaniadto, dili gayod mosayop. Nagkuba-kuba ang akong dughan sa kahinam. Buot na akong mosud-ong kaniya, pagtan-aw kon wala ba among-amongi sa mga tuig ang madamgohon niyang mata, ang taliwtiw niyang ilong ug ang mga angay sa ngabil nga nangindahay kanunay sa usa ka halok.

 

Misulod ako sa tindahan kinalimtan ang usa ka hitabo nga nakapadagsa kanako sa layong dapit. Way sapayan nga itukmod ako ni Iyo Mino pag-usab. Way sapayan, basta makakita lang ako kang Fe.

 

Walay nakaalinggat kanako sa akong pagsulod. Kon dinha man, wala magpakabana kay wala na man makaila kanako. Wala gani motutok kanako aron pagsusi kinsa kining mipalit og usa ka kahang sigarilyo, si Iya Silya. Wala na makaamgo sa akong tingog sa pag-ingon ko: Iya, padungkaa no ko.— Gihatag ang posporo ug mipadayon pagsulti sa iyang tupad.

 

Dungan sa pagsiga sa palito, mikulikot sa akong dunggan ang usa ka pinugngang tingog: —Raul!— dinha ra kutob. Giinanay ko pagwaling ang akong ulo paingon sa gigikanan sa tingog ug, sandig sa ganghaan nayon sa taas ingon og nalumoy si Fe!

 

Pinaagi sa akong tudlo nga gikuros ko sa akong ngabil, mibalik pagtak-om ang iyang baba nga hapit na unta mopagula sa usa ka laing tingog. Migula ako sa laing ganghaan ug mipadayugdog paingon sa lapad nga anino sa bangkal.

 

Misunod si Fe kanako. Midagan ug— gipahiluna ang iyang lawas sa akong dughan. Mihilak siya.— Raul, kadugay god nimo. Ngano gong gipaantos ko nimo sa labihang kamingaw? Raul, atua tingaliy gibilin nimo didto ug nagpaabot kanus-a ikaw mobalik, tinuod no?

 

—Mobalik bitaw ko dayon kay pabalikon man ko…—gibakakan ko siya.

 

—Raul, Raul, mao diay…—nalusno si Fe ug namugnaw ang iyang kalawasan. Gisapupo ko siya ug usa ka mainit nga halok nga nakapahiuli kaniya.— Raul!

 

—Fe, sublion ko ba diay gihapon ang pag-ingon nga wala nay lain dinhi sa kalibotan gawas ra gayod kanimo ang higugmaon ko sa tinuoray. Fe, pangutan-a ang Bulan. Sa iyang kahayag, tug-anan ikaw. Wala ako magluib kanimo bisan sa mga gabiing bulanon may gikuyog-kuyogan ako— mga binuhat nga ginganlag babaye, kinsa, kaluoy sa Yawa, mikalawat sa mga bakak kong paghalad. Dili ingon ang kalipay nga akong bation kon niadtong mga higayona dinha ikaw sa akong kiliran. Ngano nga mipauli ako aron pagtagbaw sa imong tinguha, mapalandong gayod nimo unsa ang gidak-on sa akong gugma. Motuo na karon ikaw kanako, Fe; unsa no?

 

Gihapyod-hapyod niya ang akong buhok nga nangalkag.

 

—Salamat, Raul.

 

—Ang imong amahan…

 

—Dagway, nalimot na karon siya, Raul, sa hitabo. Nagtuo ako nga dili na ikaw kasilagan niya.

 

—Dili pa unta karon panahon, Fe. Dili pa ako makapaila kaniya.

 

—Kalimti na lamang kana, Raul. Ugma sa buntag balik nganhi. Si Papa adto sa Sibonga, mamuwang. Si Mama maoy akong pabantayon sa tindahan. Magsulti kita pag-ayo. Sublion ta ang atong mga saad. Uyon, senyorito?

 

Unsa kaha ang kalipay sa kagabhion kon aduna pa lamang siyay dughan nga maantigong mobati diin sa iyang sabakan nagpauraray sa katulogon ang duha sa iyang mga anak nga nagdamgo sa kalipay nga nabanhaw?

 

Gisugat ko ang kabuntagon sa dakong kalagsik. Nalipay na ako nga namati sa mga awit sa kalanggaman, sa mga tinapya sa balod sa lapyahan ug sa alimyon sa kabulakan.

 

Usa sa mga tipak sa awit nga gikabuangan, mogula karon ug unya sa akong baba samtang nag-ilis ako. Sumala sa akong taknaan, ikawalo na sa buntag ang pagsakay ko gayod sa trak. Wala pa gani manginit ang akong gilingkoran mihunong ang sakyanan tungod sa taytayan diin gikan dinhi lima kun unom ka balay una sa ilang Fe.

 

Sama sa gabii nga miagi, gipayungyong ko gihapon ang akong kalo ug lahi sa akong pagtuo may mga matang mapangutan-ong misagnunot kanako. Gisenyasan ako ni Fe nga nag-akbo sa tamboanan, sa pagpasaka. Sa walay pag-usik og diyotayng tipik sa gutling, gituman ko ang sugo.

 

Si bisan kinsa malimot nga nagdagan diay ang takna kon anaa sa atubangan sa iyang manulunda. Nalimot ako nga, gawas kang Fe, ang sulod-balay nanghimaraot kanako. Nagbanos-banos kami pagsumbong sa nahitabo kanamo sulod sa duha ka tuig.

 

—Abi nimo, Raul, daghang nagsugyot kanako labi na ang mga katabang ni Max, sa pagpabulag kanimo. Unsa kunoy mapaabot ko nimo? Matod pa gayod niya ay: kabuang bayang babayhana nga mibulag kang Max nga unta kini, dakog yuta, daghag kalubihan ug hangtod sa bisan kanus-a dili makaila og litohon.

 

—Tuod, Fe, unsa may imong mapaabot kanako gawas sa akong pagka timawa?

 

—Utang-buot, Raul, ayaw intawon ako padungga niana. Gawas sa imong gugma wala nay lain nga puy-an ko pa ning kalibotan. Sa adlaw unya nga mabugnaw ikaw kanako, kon mao man kaha nga ang tanan nga may kainit dunay kabugnaw, dili ako mawili nga motalikod ning kalibotan.

 

Dili hitupngan ang akong kalipay sa pagkabati ko ning mga pulong ni Fe. Gibati ko ang dakong garbo nga nakapanag-iya ako sa usa ka babaye ingon kang Fe. —Daghang salamat, Fe, ug maorag nabuak ang akong dughan sa labihang kahimuot ug kalipay.

 

Motukas na unta pag-usab ang akong ngabil kon wala pa nako makita usa ka anino nga mipilit sa masinaw nga sawog atbang kanako. Sa pagyanghag ko pa, nagtindog atubang kanako ang iyang amahan! Mga matang nag-ugom og kalayo mitama kanako. Ug napaso ako sa labihang kainit. Wala makaantos, midungoy ako.

 

—Mao diay kining sagbot? Gipakaingon ko baya nga dugay nang naluka lakip ang iyang mga gamot ug gituohan ko pa gani nga dugay nang nahimong yuta. Sagbot, pastilan kining sagbot…!— naminti si Iyo Mino, nangagot ang mga ngipon sa dakoanayng kalagot.

 

Gipakaingon kog gitusak-tusak sa mga baraw nga bronse ang akong kalawasan. Sa tumang kasakit, milugos ako pag-ingon: —Sr. Velasquez… apan diha ra kutob.

 

Usa ka masipang sagpa milandig sa akong aping ug gisundan sa tindak ingon sa kakusog sa patid sa kabayo. Nalipong ako. Si bisan kinsa nga kon mao pay nakasul-ob sa akong sapatos, malipong gayod ug malimot!

 

Nalimot ako nga gikuha ko ang korta sa bolsa sa akong kalsones ug, ingon kadali sa pagpamilok sa mata, mitidlom ang suwab sa dughan ni Iyo Mino ug nangitag agianan ang kala’ ngadto sa iyang kasingkasing!

 

Wala ako makabati nga misinggit si Fe sa kalisang. Gibiyaan ko sila ug nanaog. Midagan ug midagan sa kakusog nga wala ko himatikdi samtang ang akong mga ngabil nagkibot-kibot sa mga pulong uban sa makusog nga hangos nga gisakgaw sa hangin.

 

Midagan gihapon ako ug wala mokutat ang kakusog sa akong mga lakang nga nagdala kanako ngadto sa ganghaan sa munisipyo.

(KATAPOSAN)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.