| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions! Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes your Drive, Dropbox, Box, Slack and Gmail files. Sign up for free.

View
 

Ang mga Pulong 'Usag usa' ug 'Tagsa-tagsa'

Page history last edited by PBworks 12 years, 2 months ago

Ang ‘Usag Usa’ ug ang ‘Tagsa-tagsa’

Ang pulong ‘usag usa’ maoy resulta sa paghugtong (contract) sa mga pulong ‘usa ug usa’ busa walay katarongan nga kini sulatong usa da ka pulong nga ulangog giyon (ingon sa usag-usa) sahi sa ‘tagsa-tagsa’.

 

Ang ‘tagsa-tagsa’, sa laing bahin, usa ka pulong nga gisubli paglitok maong kini ulangon gayod sa giyon (hyphen) samtang ang ‘usag usa’, sa gikapahayag na, usa ka pulong hinugtong (contracted) gikan sa ‘usa ug usa’ (sama usab sa ‘dakog kaon’ nga gikan sa ‘dako og kaon’) ug busa, kini pagasulaton da gayod nga ingon niini: ‘usag usa’.-- (E.S. Godin)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.