| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions! Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes your Drive, Dropbox, Box, Slack and Gmail files. Sign up for free.

View
 

Ang Kun ug Kon

Page history last edited by PBworks 12 years, 4 months ago

Kalainan sa "Kun" ug "Kon"

Ni E.S. Godin

 

DAGHAN ang wala pa masayod unsay kalainan sa ‘kun’ ug ‘kon’. Gani, daghan ang nanagtuo nga kini managsama ra ug komporme lamang sa ayon. Ang uban malagmit nanaglibog unsay sakto niining duha. Apan alang sa mga nasayod, ang panagbaylo-baylo niini usa ka dakong sayop— usa ka ilhanan sa kawalay alamag.

 

Sumala sa pagtuon sa mga Bisayista, ang ‘kun’ maoy tugbang sa conjunction nga ‘or’ sa Iningles; samtang ang ‘kon’ maoy tugbang sa ‘if’.

 

Pananglitan:

 

  • Kon ako pay ikaw (If I were you)
  • kapin kun kulang (more or less)
  • kon mouyon ka (If you agree)
  • tukma kun (o) sayop (right or wrong)

 

T. P. (Timan-an Pag-ayo): Ang ‘kung’ usa ka pulong Tinagalog nga wala pa sagopa sa pormal nga panulat sa Binisaya, bisan tuod nag-eksist na kini sa mga kombersasyon sa katawhan ilabi na sa kabatan-onan. ‘Kon’ ang ato, impluwensiya lang, lagmit, sa Tagalog ang ‘kung’.

 

Sa laing bahin, ang ‘o’ gigamit ingong variation sa ‘kun’ sama sa "naglibog sa kalainan o gamit", "moadto ka o dili" ubp.--

 

(Balik sa: Estandardisasyon sa Panitik)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.